Danh sách api

Chi tiết api

1

API nhập dữ liệu khách hàng theo chiến dịch:

Mục đích:
  • Nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống theo chiến dịch đã được tạo trước.
  • Thực hiện cuộc gọi sau khi dữ liệu được tạo thành công nếu trạng thái chiến dịch là đang chạy.

2

API xuất dữ liệu cuộc gọi theo chiến dịch

Mục đích:
  • Xuất danh sách cuộc gọi theo chiến dịch

3

API Tạo mới access_token

Mục đích:
  • Tạo mới access_token của người dùng

4

API xuất dữ liệu cuộc gọi theo user

Mục đích:
  • Xuất danh sách cuộc gọi theo người dùng